Wilsverklaring

Registratie "Wilsverklaring tot euthanasie" via het VOC-Mechelen

Op 1 december 2006 startte de Vrijzinnige Gemeenschap Mechelen met een registratiebureau voor de regio, zijnde de ‘Dienst Wilsverklaring’ opgericht onder de vzw VOC-Mechelen.

Hieronder kan een infobrochure alsook het modelformulier, ter invulling, gedownload worden. Hou rekening dat u de vereiste aantal exemplaren - minimaal 5, origineel ondertekend, bezorgd aan de 'Dienst Wilsverklaring' van het VOC-Mechelen.

DOWNLOADS

Meer info: VOC-Mechelen, Guldenstraat 27 - 2800 Mechelen. Tel: 015/ 21 24 71 E-mail vocmechelen@skynet.be
Neerlegging van de wilsverklaring

Praktisch houdt dat in dat deze dienst de aanvrager helpt met de formaliteiten startend met het geven van advies en hulp bij het invullen.  Na het invullen van de wilsverklaring, op de geëigende formulieren, conform de wetgeving ter zake, ontvangt de ‘Dienst Wilsverklaring’ deze in voldoende aantal, en controleert of alle wettelijke verplichtingen in orde zijn.

Zij zal aan de aanvrager, die de neerlegging via deze dienst wenst, een bewijs van registratie overhandigen alsook één of meerdere registratiekaarten die de aanvrager kan bijhouden op plaatsen waar hij zeker is dat deze in geval van behoefte kunnen gevonden worden, voor de getuigen en eventuele vertrouwenspersonen alsook voor het dossier van zijn behandelend vertrouwensarts.

Tevens zal tegen de periode dat de wilsverklaring vervalt (om de 5 jaar) deze dienst de aanvrager contacteren teneinde de herbevestiging op te maken.

Opvolging van de wilsverklaring

Minimaal zes maand voor verstrijken van de termijn van 5 jaar wordt de verzoeker op de hoogte gesteld dat er een vernieuwing dient opgemaakt te worden. Bij neerlegging van de vernieuwing worden alle formaliteiten zoals bij een eerste neerlegging herhaald en vervalt de vorige aanvraag.

Bekendmaking van de wilsverklaring

Wanneer een persoon contact opneemt met melding dat een bij de Dienst Wilsverklaring’ geregistreerde persoon zich in een toestand bevindt waar euthanasie kan toegepast worden, zal zo snel mogelijk de nodige stappen ondernomen worden om de vernoemde getuigen, vertrouwenspersonen alsook de opgegeven vertrouwensarts op de hoogte te stellen van deze situatie.

Indien nodig geeft zij enkel en alleen aan de vertrouwenspersoon en/of vertrouwensarts, tegen ontvangstbewijs, één origineel opgemaakt document, zodat het bij het “medisch dossier” kan gevoegd worden.

De taak van de ‘Dienst Wilsverklaring’ bestaat erin het nodige te doen opdat de wilsverklaring kenbaar gemaakt wordt aan de betrokken medici en vertrouwenspersonen. Zij staat niet in voor het verdere verloop van de eventuele uitvoering van de wilsverklaring. 

Kostprijs dossierbeheer
Als tussenkomst in de kosten van drukwerk, administratieve ondersteuning, briefwisseling en rappel voor herbevestiging of herziening van de wilsverklaring zal door de ‘Dienst Wilsverklaring’ van het VOC-Mechelen vzw een forfaitaire vergoeding aangerekend worden van € 20,00 per periode van 5 jaar, betaalbaar bij de neerlegging van de wilsverklaring.  Bij herbevestiging of herziening, na 5 jaar, wordt een zelfde forfaitaire vergoeding gevraagd voor de volgende looptijd van 5 jaar.

Door een overeenkomst tussen Vrijzinnig Mechelen vzw en de vzw VOC-Mechelen krijgen de leden van eerstgenoemde vereniging vrijstelling van betaling van de forfaitaire vergoeding gedurende de periode van hun lidmaatschap. Bij stopzetting lidmaatschap wordt pro rata voor de resterende periode een aangepaste forfaitaire bijdrage gerekend.