Nuttige info

Orgaandonatie

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is een van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt.
Wat is er mooier dan de verzoening van een sterfgeval met een teken van solidariteit? Je eigen dood inzetten voor het leven van anderen, dat is het unieke gebaar van orgaandonatie.
Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen.

Meer info op www.beldonor.be


Iinstemming of weigering tot orgaandonatie gebeurt met een speciaal formulier, print het uit, vul het in en geef het af aan de dienst bevolking van uw gemeente. De gemeente stuurt het dan door naar het Nationaal Register.

Download hier het formulier 

 Wat betekent kerkuittreding?

Mensen die afstand willen nemen van het rooms-katholieke geloof of kiezen voor een filosofische overtuiging kunnen dit o.m. doen door zich buitenkerkelijk op te stellen. Een andere mogelijkheid is door daadwerkelijk uit de Kerk te treden.<
Veelal worden mensen gedoopt buiten de eigen vrije keuze om, gezien de jonge leeftijd waarop dit gebeurt. De doopgeloften ongedaan maken is onmogelijk, maar uit de Kerk treden daarentegen kan wel. 
Dergelijke kerkuittreding zorgt ervoor dat via een bijkomende registratie in het doopregister de uittreding wordt vermeld. Een schrapping uit het doopregister is onmogelijk. De uittreding betekent het afstand nemen van het lidmaatschap van de Kerk. Dit heeft tot gevolg dat men op geen enkele wijze meer bij de Kerk is betrokken. Zo worden er bijvoorbeeld geen sacramenten meer ontvangen (vormsel, huwelijk, enzovoort).

Uittreding heeft geen effect op de subsidiëring van de rooms katholieke kerk.
De wens tot uittreding moet schriftelijk gebeuren. Hiertoe volstaat het om een brief te richten aan het bisdom van je woonplaats waarin de wens tot uittreding, samen met enkele administratieve gegevens zoals naam, woonplaats, plaats van doop, te kennen wordt gegeven.<

De vraag tot uittreding dient te worden gericht aan het bisdom van de woonplaats.

Adressen bisdommen:

Antwerpen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen

Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge

Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent

Hasselt, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt

Mechelen-Brussel, Wollemarkt 14, 2800 Mechelen