huisvandeMens Mechelen Op dit moment zijn talrijke huizenvandeMens (HVDM) operationeel waaraan vrijzinnig humanistische consulenten en administratieve medewerkers verbonden zijn. In Mechelen bevindt dit HVDM zich in de Hendrik Consciencestraat 9 Deze huizen staan open voor de gehele bevolking en verzorgen morele dienstverlening op niet- confessionele basis. De werking is meervoudig en men kan er terecht met morele problemen. Dit wil zeggen vragen en problemen die te maken hebben met leven en dood, zingeving, hiërarchiesering van waarden, zelfbetekening, persoonlijke plaatsbepaling,... De huizen vervullen daarnaast een ondersteunende, informatieverstrekkende en vormende functie rond levensbeschouwelijk getinte aangelegenheden en plechtigheden. Bovendien kunnen de centra kernen vormen voor samenwerkingsverbanden met andere niet-confessionele initiatieven. De morele dienstverlening vertrekt vanuit een niet-confessioneel humanistische levensbeschouwing en heeft dus een emancipatorisch karakter. Onthaal- en informatiefunctie Binnen dit werkveld wordt ernaar gestreefd om op lokaal vlak het huisvandeMens uit te bouwen tot een open en gastvrij huis waar men ingaat op de noden, wensen en verwachtingen van de cliënten/gebruikers. Aan het publiek wordt een ruim aanbod van informatie en documentatie over vrijzinnigheid, vrijzinnige lidverenigingen, de welzijnssector, morele dienstverlening en aanverwante thema’s ter beschikking gesteld. Dienstverlenende functie De dienstverlenende functie is erop gericht om initiatieven te nemen en bij te dragen tot het ontstaan en vormen van een plaatselijke of regionale vrijzinnige gemeenschap en te fungeren als hefboom voor de verspreiding van het vrijzinnig gedachtegoed. Tevens wenst men de noden en behoeften van de gemeenschap te onderkennen en er adequaat op te reageren. In de mate van het mogelijke biedt het huis aanvullend hulp in de werking van de lokale afdelingen van de lidverenigingen. Begeleidings- en vormingsfunctie Dit houdt in dat er methodologische, logistieke en organisatorische ondersteuning geboden wordt aan statutair erkende diensten voor morele bijstand, namelijk: De sectoriële - via de nationale stichtingen wordt het plaatselijk sectorieel vrijwilligerswerk       bijgestaan. De vrijzinnige, met de morele bijstand verwante, dienstverlenende lidverenigingen. Tevens wil men de participatiegraad verhogen van alle leden van de regionale afdelingen van de lidverenigingen aan de werking van het huisvandeMens in het algemeen, maar in het bijzonder aan het vrijzinnig moreel bijstandswerk. Morele bijstand Deze bestaat uit in de tijd beperkte begeleiding van personen die een geestelijke crisisperiode doormaken of het situationeel moeilijk hebben Contact huisvandeMens Mechelen Hendrik Consciencestraat 9- 2800 Mechelen tel. 015/45.02.25 mechelen@demens.nu www.demens.nu